!ונרביד ,וניאר ,ונאב

רובידה תונמא םג איה תובורק םיתעל .רשפאה תונמא קר אל איה הקיטילופ
,רבדל אוה םישוע םיאקיטילופהש המ לכ וליאכ המדנ םימעפל .רמגנ יתלבה
המכ ןחבנ הרשעהה לש הז קלחב ?םילימה ידעלב ונייה הפיא - תאז לכבו
הקיטילופב לזרב-ןאצ יסכנל וכפהש תואמסיסהו םייוטיבה ,רפשה-תורמאמ
טעמ אל ונתוא דמלל לוכי םג אלא ,ןינעמ קר אל הזה םילימה לזאפ .תילארשיה
דעו הנושארה תסנכה תדיל זאמ תילארשיה הקיטילופה הרבעש ךרדה תודוא
.ונימי
.םירחבנ םייוטיב הרשע לש המישר תלבקל ןאכ וצחל

,ונלש םיאקיטילופה לש םנושל תודחל חבשהו ללהה ירישב החצפנש ינפל
ךותמ םירבסההו םייוטיבה תא תולדל ונל רשפא רשא ,ןמ יפרל תודוהל שקבנ
.(1998 ,יצרא-דה תאצוה) "תעדה לע הלעי אל" ורפס


discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page