הלשממה שאר חצר לצב תוריחב
44 - 42 'מע ,1996 - הלשממה תושארלו 14 - ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ :ךותמ
(תודפ ודוד רמ עויסב םייטסיטטסה םיקלחה) סייו חבש 'פורפ כ"ח :תאמ

שומישמ תוענמהל רשקב ושארו הרבסהה הטמ דגנכ השק תרוקיב תעמשומ רומאכ
קרבה .םירידשתב רקיעבו תוריחבה תכרעמב הלשממה שאר חצר תשרפב יביסנסניא
, ביבא לת תטיסרבינואמ ןמרקוצ השמ ר"דה תעדל ,היה אל םואתפ ונב הכהש עיתפמה
ונייה אלש םולשה ךילהת לש ונייחל ותסינכ םצעב התיה העתפה ה.ןיבר קחצי לש חצרה
תיסאלקה השיפתה דגנ ינויצה סירביהה לש ומלגמל ךפהנ ,ןמרקוצ רמוא ,ןיבר .ול םינכומ
.םבלל הרקיה תוילאירוטירטהו הבש םייתדה ,הבש םינוליחה לע,תרגתסמ תונויצ לש
,תונשיה תוינויצה תויואדוה תא הרעריעש השדח תואיצמ ךותל קרזנש ,ילארשיה רוביצה
.םשל ותוא ליבוהל ודעונש םיכילהתה םע ההדזמ וניא ךא "םולש ףאוש"כ ומצע לע זירכמ
ושרדנש ריחמה המ וניבה אל ,ותעדל ,םבורש ,לאמשל ןימי ןיב ןאכ ןיחבמ וניא ןמרקוצ
.םולשה ךילהת לש ותחלצה דעב םלשל
, םיצוביקה ,תונכוסה ,תורדתסהה :תובושח דוסי ינבא וטטומתה םולשה ךילהתל ליבקמב
די תציחל התוא לכה לעמו ,התוטלתשה לע העירק ערק ןמציו רזע אישנהש היצזינקירמאה
תא ןיבהל שי ,ןמרקוצ רמוא ,הלא לכ סיסב לע .ןבלה תיבה תאשדמ לע תאפרע םע
םיהדזמ רוביצב םיברש ששחת ררועתמ .ןיבר חצר לש הרואכל תנבומ-אלה הקחדהה
חצרה םצע תא לבקל רשפא-יאש ןוויכו ,סירביהה תא ללוחש שיאה חצרבש תוילמסה םע
.רוסאה םע תקחדומ תוהדזה :תימינפ הריתס םרוג אוה ןכש ,ותוא קלסל ךרוצ שי
.(19/7/96 ץראה ,"םלשומה חצרה" - ןיילק יסוי לש ורמאמ ךותמ)

,תומ ירחא לש םינושארה תועובשבו םימיב רקיעבו ,חצרה זאמ ףלחש ןמזה לכ ךשמב
השעמל תיגולוקאה ,תיתביבסה תוירחאה ןמ טלמיהל ,םכחותמ ,עדומ ץמאמ ןימיה השע
:ןויאר ותואב ןיילק יסויל רמוא ,ןימיה לש בושח רבוד ,לארה לארשי .ארונה
היהש ,ןימיה לש םיטוהרה וירבודמ דחא ,לארה לארשי רמוא ,"תילמררנ הבוגת וז, ןכ"
לש תויטילופה תוכלשהה לש ןכרעב טיעמהל הטונ ללכב לארה .ע"שי תצעומ שאר בשוי
ול שיש עורא היה אל הז .הרקמ לכב םימייקתמ ויה ,ותעדל ,ןוטלשה יפוליח. חצרה
רוביצה ,לארה לש ותעדל .הזכל ותוא ךופהל וסינש יפ לע ףא ,תיעצבמ וא תינויער תיתשת
ללגבש ךכל םינמיס םוש אצמ אלו ומצע ךותל ןנובתה רוביצ ותוא. המואמ קיחדה אל יתדה
.חצרה ערא וכותב יכוניח וא ירסומ לשכ

האיבה הגירחהו ,היואר הדימ לכמ ,לארה לארשי תעדל ,וגרח ןיבר חצר רחאלש םיעוראה
תשיפת תא החוד לארה .החכישבו תושידאב יוטיב הל תאצומה היצקאירל רבד לש ופוסב
רעונ" תעפות תא. תרושקתה ידיב הזה הרקמה חפונ הליחתכלמש םג ורמואב הקחדהה
.תונותיעה התבילש תיטנתוא אל העפותכ לטבמ אוה "תורנהו תורכיכה
,חצרה .חצרה רחאל רוביצה תא ףטשש םוצעה יהנב תובישח האור אקוד ןמרקוצ ר"דה
ךשמהל החטבה אל ,תיטילופ תוליעפ אל - םולכ וירחא ןיאש סיזרתקל איבה ,ןמרקוצ רמוא
ותומדש שיא 'ןיבר תא הנכמ ןמרקוצש דועב .וכרד תא אל ,שיאה תא וכיב .ךילהתה
רובס ,'ידעלב טוונמו גיהנמכ ומצע תא הווח אוהש םושמ תקהבומ גיהנמ תומדל הכפהנ
".'יתימאה ןיבר' תא רוביצה תעדותל וריזחה חצרה זאמ ופלחש םישדוחה תנומשש לארה

,הטמ ותואב םירקסה לע יארחא היהש ,רייג ןמלק ,הרבסהה הסמ שאר ,ןומר םייח
הטובו תשדוחמ הגצה יכ הנקסמל ועיגה ךא, וז הקיעמו הבושח היגוסב רומאכ וטבלתה
םתוא דדועי הז יכו םהימישאמה תוריחבב ךומתל םיטבלתמה להק לע דיבכת ,חצרה לש
תוקרפתהו הקחדהה ןויסנ תרגסמב ,םהלש תויטילופה אצומה תוצובקל בושל תאש רתיב
קימעמ תעד לוקיש לע הססבתה הערכההש המוד .השעמל תיתביבסה תוירחאה ןמ
לש ןטק אל להק ךא .הז יזכרמ ןיינעב ועצובש םידקוממה םירקסה ןמ םג ,דאמ העפשוהו
,חצרה םרט לש המיאה תונגפהל ףתוש היה אל היצאוטיס םושבש ,םימעה רבח יאצוי
ףשוח היה ,םיפיקעו םירישי םיצאנ םילמסב שומישמ תועזעזמ תויצאיצוסא ול ויהש להק
דמעומב ךומתל םיעתרנ ויה וז היסולכוא ךותמ םיעיבצמ רתוי ילואו הארונה תרוכזתל ומצע
ינונמה ועמשוה ןהב תונגפהב תספרמ התוא לעמ םאנו ףתתשה רשא הלשממ תושארל
לזלזל רוסא ,תאז םע דחי .'וכו "דגוב ןיבר", "שרגנ ןיבר תא שאו םדב" חסונב תוומ
.הז ןיינעב תיתרבסהה תוינידמה הבצוע םניגבש םיקומינה תוניצרב
הדקמתה צרמש הדבועל הרושק הז ןיינעב תיביטינפד תוינידמב הטקנ צרמש הדבועה
,ןכ לע .תוששואתהה תוינויחו הלפמ הל ואבנש םירקסה תמגועמ תורענתה :תחא הרטמב
.ררחתשהל הלכי אל הדובעה הנממש תללוכ תוירחא התואמ תררחושמ התיה

:(17.7.96 ,"םילשוריב תובותכ רויס" ,תונורחא תועידי) ירוג םייח בתוכ
יתמשר םילשוריב תוידרחה תונוכשהמ המכבו הדוהי הנחמ קושב ילש רקובה לויטב"
- קחרה אל ,ףיסוה קושב והשימ) 'יח אנהכ' :ריקה לע תואירקה תא ,בושו בוש ,יסקנפב
יתיאר םימעפ תורשע 'ל"ז ןיבר - יח אנהכ' - ןייצל חרט םג והשימ .('תמ אנהכ ,םילבמט'
.'םיברעל תוומ' :הבעותה תבותכ תא
וליפה .םיכמו םיקחוצ שרתו ןתגב סרפ'' ,'דגוב סרפ' :תוריקה ינפ לע בככמ סרפ ןועמש
,'עגתשה ןיבר' :תנווכה לע ןיבר םג .'סרפל תוומ' :קושה בלב ןכו ,'תאפרע סרפ' '!םתוא
תא קוחמל חרט אל שיא '95 רבמבונב 4 רחאל םג :תרוכזת .'ךשונ בלכ ןיבר' ,'דגוב ןיבר'
.תועישרמ תודבוע ,'יטקליד סופרוק'ל הלאה םילימה תוכפוה ךכו ,רוחשב בותכה

הז '?תורנה רעונ ןכיה' :ספירגא בוחר דיל ,קושב ,רוחשב לאוש והשימש אופיא אלפ ןיא
ךלוהו ריווחמ םתככ תוהזל רשפא ל"נה תובותכה לעש המוד .חצרה רחאל בתכנ רבכ
.'קלמע תנידמ' :קעזת ריקמ ןבא ,םיבר תומוקמב .יוריה קחצי לש ומדמ תופיט המכ
המ .ל"הצ ידמ םישובלה םישנאב הפ שגופ ינניא .הכורא העש םהיתובוחרב טטושמ ינא
.ןופלטב וליפא היירי ועמש אל ,אבצב ותריש אל תאזה תסנכב םיבר הכ םיכ"חש אלפ
רבודמ ילוא .ןהה םילימה תא תפזב בותכל וירבח לע הווצמ םייוסמ ןוגריא םא עדוי ינניא
.האנש הברהו תומילא ,םיקחדומ םירצי ,לוכסת .'יתנוכשה ףרוטמ'ב הפ
, לכה תא הנשי ביבא-לת בלב אוהה חצרהש ורמאש ויה .ךילע אהי המ .םילשורי ,םילשורי
תוחול לכ לע תוארל תלוכי הלא םימיב .םיבובז אלו םיבוד אל .ביבסמ תרחא חור היהתש
יזוע זכרמה דוקיפ ףולא לש םיידיימה וירוטיפ תא תועבותה קנע תוזרכ םילשוריב תועדומה
ינלאמשה יאקיטילופה' ל"הצמ קלוסי אל דוע לכ ךפהמ היהי אלו ןיא יכ םש רמאנ .ןייד
ול שי ישיא ןובשח וליאכ .םיטסינהכ יפלכ םיילהנמ קותיר יווצ ליעפהל ,יובא ,ךישממה ,'הזה
ל"הצ ימחול ברקב רתויב םילועמה דחאב חלתשהל םהל ריתמ ךפהמה וליאכ. םתיא
.וידקפמו
, ןליא-רב שיבכב םיאילחמה תונויזחה לא ךרדה הקוחר אל ןאכמ .םילשורי ,םילשורי
הייפכו האנש תוברה ןעמל ,הרטשמה ימוסחמב ,םירמוא ךכ ,תותבשב בורקב םסחייש
".תאזה ריעב

תוריחבה תלומעתב חצרה תטלבה יא וא תטלבה רבדב תבקונ הלאש בוש תלאשנ ןאכ
תואצות יפ-לע יכ םינעוט ,רייג ןמלק ץעויה םגו ,ןומר םייח ונלש הרבסהה הטמ שאר. ונלש
,חצרה לש רישיו יביסנטניא רוכזיאש הנקסמל ועיגה ,הז ןיינעב וכרענש תוידוסי תוקידב
,םשאנ ,הז ןועיט יפ-לע .ותוא קזחי קר ,ולוכ ןימיב יפיטואירטסו יביטקלוק יפוד תלטהו
תועצמאב ןנוגתהלו המשאה לטנ תא םתעדות ףס לעמ תוחדל םיטונ, תוצובקכ םימשאנ
."המשאה תצובק" ךותב תרבגומ תורצבתה
יתווצב יכ שיגדהל בושח .םירסיימ ויה הז ןיינעב םיטבלה ,תופסונ תויודע יפ-לעו ןומר ירבדכ
.הזה םויה םצע דע הלבא איהו חצרה םרטב ןיבר תא הדהאש הצובק הלעפ הרבסהה
קר אל ,םירז םיעינמ ידי-לע הענוה וליאכ ,וז הטלחה לע הדישחמ תוליכר וא ,יפוד תלטה לכ
.הנוגמ איהש אלא תנגוה אל איהש
תוחפ ךרדב רבמבונב - 4ה לש םימדה לילל בושל היה רשפאש העדב ינא ,תאז םע דחי
המיעפמ "חצרת אל" תרבדש יתדה רוביצה ןמ קלח לש תושגר לא רבדלו תיפיטואירסס
אלש ,ובורב ,הילעב לארשי לשו תישילשה ךרדה לש ילאיצנטופה רוביצה ,דועו תאז. ותוא
לילמ תורסיימו תומוגע תורוכזת לבקל היה בייח ,םיפיטואירטסה תמשאה יאשונ להק ךותמ
.חצרה

   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page