םירקיטס
ןיבו תונורחאה תוריחבה תוכרעמב םיצופנה הלומעתה יעצמאמ דחא
םירקיטסה .("תויקבד") םירקיטסב שומישה וניה הינשל תחא תכרעמ
רצק" תניחבב) םייתיצמתו םירצק םירסמ תרבעה ךרצל םיליעי
דימת אל יכ ףא ,יטילופ ןווג םיאשונ םירקיטסה תיברמ .("עלוקו
םיעיבמ םירחא םירקיטס ."ןלוגה םע םעה" ,אמגודל .יתגלפמ
."רבח ,םולש" ,אמגודל .תיתרבח הסיפת וא ןויער םע תוהדזה
ןכ םמשכ) םתוא אשונה יוהיז ךרוצל רתיה ןיב םישמשמ םירקיטסה
תריצי - ךכ ידי לעו (תוינוכמה לע םירקיטסה םיקבדומ בורל - םה
.ותדמעל רתוי הבר הדוהת

הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל
הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל
הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל
הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל הלש הלדגה לבקל ידכ הנומתה לע ץחל

תוגלפמהו םידמעומה תא םישמשמה ,םירקיטס םכינפל
דומעב םיעיפומה םירקיטסה תא וקדב .'99 תוריחבב םידדומתמה
- ובשחו ,הז
?םימיוסמ דמעומ וא הגלפמל רקיטסה ןיב רשקה רורב םאה
תודמעל םירקיטסב םיעבומה תונויערה ןיב המאתהה תדימ המ
?םידמעומה/תוגלפמה
רסמ םיאשונה םירקיטסל יבויח רסמ םיאשונה םירקיטס ןיב וניחבה
?להקה תעד לע העפשהב םכתעדל רתוי ליעי גוס הזיא .ילילש
םעפ תענכתשה םאה ?וב הפוצל וא ותוא אשונל - רקיטסה דעונ ימל
?ךתדמע תא םאות וניא וב רסמהש ,רקיטסמ
?םכל תורכומה תומוד הלומעת יכרד ןנשי םאה
לש ינויערה תויופיעה רדס לע םירקיטסהמ דומלל ןתינ םאה
?םידמעומה/תוגלפמה
תוליעי וא "תיתונמואה" ותוכיא - רתוי בושח המ ?חלצומ רקיטס והמ
?וכרד רבעומה רסמה

םידמעומהו תוגלפמה רובע םירקיטס תריציל םכלשמ תונויער ולע
.רתאב םגיצנ ונאו :ונילא םתוא וחלש .םינושה

.רתויב חלצומה רקיטסה דעב עיבצהל תורשפא ןתנית ,תוריחבה םוי תארקל

   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page