םירקס

םוי ידמ טעמכ .תוריחב תכרעמ לכב בושח ביכרמ םה םירקס
רקיעבו ,םינוש םיאשונב רוביצה תודמע לע םישדח םירקס םימסרפתמ
דע הלאשב השק חוכיו םייק .תוריחבה םויב םתעבצה יבגל תיזחת -
וזיאבו ,תיתימאה תילרוטקלאה תואיצמה תא םירקסה םיפקשמ המכ
.תמאה תועבצה לע םהיתואצות םוסרפ עיפשמ הדימ
וכרענש םירקס אוצמל ולכות "יפלקה לא ךרדב" לש "םירקס"ה תנחתב
.םינוש ס"יתבב
ונילא חולשל םינמזומ '99 תוריחב תארקל םירקס םיכרועה רפס יתב
לכ תא רבחנו וז הניפב םתוא םסרפנ ונחנא .ולבקתהש תואצותה תא
…לודג דחא רקסל ולבקתיש םירקסה
:ותחילשו ץבוק ףוריצ תועצמאב םירקסה תא חולשל ןתינ:לא ,ליגר ראודב וא
הארוהלו ךוניחל תינונס עדימה תכרעמ
םר-תעבג ,תירבעה הטיסרבינואה
91904 םילשורי

:הכ דע ולבקתהש םירקסה
הננער יקסבורטסוא ןוכית
הפיחב חותפה ייוסינה רפס תיב

םידמעומה ןיב ילאוטריו רקסב העבצה רשפאנ תוריחבה םוי תארקל
."יפלקה לש ךרדב" לש םיאלפומה םידמעומה ןיב - ןבומכו ,םייתימאה


:תשרב םיפסונ םירקס
"תשר יפד" לש תוריחבה רקס
"הלחא" לש תוריחבה רקס
"בירעמ" לש תוריחבה רקס


discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page