תוריחבה תואצותב רומישו יוניש - תומגמ

:הפיח למנב תיטירב המחלמ תיינוא
30 - ה תונשב י"א תונומת תכורעת

איה .תוינרדומה תויטרקומדה ףונב תידוחיי העפות איה לארשי תנידמ
הרבע אל לארשי .תיטרקומד איה התמקה זאמש תודדובה תונידמה תחא
תונידמ ,היטרקומדה תגשהל ךרדב תובר תונידמ ורבעש תוכופהתה תא
םיגלפ ןיב םישק םיקבאמו םימד תוכיפש אלל יונישה ללוחתה אל ןהב
לש שגמ לע הלש היטרקומדה תא הלביק אל לארשי ךא .היסולכואב םינוש
היטרקומדה .יטירבה טדנמה תשורי לש הדלות וז התיה אל .ףסכ
-תקיתע תשרומ אלא ,רטשמ תטיש לש הובגמ הבתכה הנניא תילארשיה
תונויצה תישאר .האמה תליחת זאמ לארשי ץראב ירבעה בושיה לש ןימוי
תונשב .ךרדבש הנידמה לש תיטרקומדה תוהמה תא השעמל הרשיב
ושבגתה רבכ תלחוימה הנידמה תמקהל םדוק דוע םיעבראהו םישולשה
הנידמה תא תוולל וכישמה הלא םינייפאמ .העבצהו תוריחב יסופד
.הלודג הרומת הניתמה חתפב םלוא .םינושארה הירושע ינשב הריעצה

,1910 ,'א הינגד ץוביק :בותיכ
30 - ה תונשב י"א תונומת תכורעתway discuss about main page elected elector enrich nost propo main page