תוריחב אשונב היווירט ןודיח

:הלאה תובתה ישארמ תבכרומ ל"דפמ הלימה
תימואל תיתדה הגלפמה 
לארשיב םייתד םינוליחה תגלפמ 
םיינבר ןיד יתב דעב הגלפמ 
ידיינ אלד יסכנ לע סממ רוטפ דסומ 

:אוה יכדרמ קחצי
זכרמה תגלפמב רודירמ ןד לש ןגסה 
לארשי לש ןוחטיבה רש 
ףרועה דוקיפ ףולא 
זכרמה תגלפמ םעטמ הלשממה תושארל דמעומ 
 

   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page