םייתרבח םיעסשו בושי תורוצ יפ לע הלשממה תושארלו 14-ה תסנכל העבצהה
66 'מע ,1996 - הלשממה תושארלו 14 - ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ :ךותמ
(תודפ ודוד רמ עויסב םייטסיטטסה םיקלחה) סייו חבש 'פורפ כ"ח :תאמ

ןיב הלודג הפיפח ןיידע תמייק .העבצהה ןיבל תילאיצוסה תוגלפתהה ןיב יעמשמ דחו חכומ רשק םייק
תנומתו לארשי תנידמ תמקה זאמ ורבע םינש הנומשו םיעברא .תיתדע תוגלפתהל תילאיצוס תוגלפתה
אטבממש עוביק ,רתוי וא תוחפ םיעובק העבצה יסופד לע רצמש ימ .התנתשה אלש טעמכ וז בצמ
תמיא לכ .םיעבוקמ םייתרבחה םירעפה םגש ןובשחב תחקל וילע ,1977 זאמ תוריחבה תוכרעמ לכב
.םיקחש העיקרמ תרקתה ,הלוע הפצרהש
תא למסמה םירוגמ םוקמ יפל (1977) 10 - ה תסנכל העבצהה תוגלפתה תא גיצנ רבעה ןמ תרוכזתכ
הנבמה הנש 20 - כ לש הפוקתב יכ הארנו (1996) 14-ה תסנכל תואצותה לומ ,ימונוקא-ויצוס בצמה
.םרקיעב ונתשה אל ,םייתרבחה םיעסשה לש היגולופיטהו תילארשיה הרבחה לש יסיסבה


   
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page