םג רשפא לבא ,םיקחשל אירמהל רשפא ןאכמ .ןוכנה םוקמל םתעגה
יקושינ ריתע ,עגיימו ךרפמ תוריחב עסמ ירחא .םכב יולת לכה .קסרתהל
וא :תמאה עגר עיגה ,וידרבו היזיוולטב קרס-יחוכיוב אלמו תונקזו תוקונית
הדבכ הסמעמ םכילע לטות ,הלשממה תושארל ורחבת םא .םה וא םתא
תוכזל תנמ לע ,תוכושמו םילושכמ לש ףצר רובעל וכרטצת .הומכ ןיאמ
.ךלמה ךרד לע לארשי תא תולעהל אלא דרשיהל םתס אל - לודגה סרפב
הב ךרדה ךשמה תא עבקת תומלידה ךובמ יבלשמ דחא לכב םכתריחב
(..אל וא) !ךכל םילגוסמ םתא לבא - לק היהי אל הז .ודעצת
קלחבש קפס ןיא .דבלב הריחב תויורשפא יתש תוגצומ תומלידה תיברמב
הבורקה תורשפאב ורחב ."תישילש ךרד" רוחבל םיפידעמ םתייה םירקמהמ
.םכנוצרל רתויב
,םתלקתנ ןהב תויגוסה לע קמועל רתוי דומלל ולכות ליבשה לש ופוסב
.'99 תוריחבב םיצרה ,תוגלפמהו םידמעומה לש םהיתופקשהב ןייעלו

!החלצ ךרד
discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page