םיעמושו היזיוולטב םיטיבמ םתא ,הלילב רשעב ,ינויב דחאב
םיטילחמ התא .םיזוחא ינש לש שרפהב תוריחבב םתחצינש
תודוהלו ("םיסיקרנה" תגלפמ) םכתגלפמ זכרמל דימ תאצל
םיסנמ ,דרשה תינוכמב ,ךרדב .םהיצמאמ לע םיליעפל
תלשממ תמקהל התע רבכ אורקל םכתא ענכשל םכיצעוי
לומ לאו םיליעפה תואושת לוקל ,יצחו רשעב .הבחר תודחא
- םתא ,תומלצמ תורשע
.הבחר תודחא תלשממל םיארוק
הרצ הלשממ ומיקת לוכ םדוקש םיעידומ
תורשפא ונחבת ךכ רחאו ,(םיטדנמ 62-3 סיסב לע)
.םיפסונ םימרוג ףרצל


                                

discuss about main page elected elector enrich nost propo way main page