EXPLORING THE UNITED STATES

The Taskהמשימה                 

המשימה שלך היא:

לכתוב רמזים למשחק 'לחקור את ארה"ב '.

מטרת המשחק היא לנוע לאורך "כביש" העובר ממדינת המוצא

למדינת היעד ע"י מעבר דרך מדינות שכנות ע"פ רמזים שכתבת.

אם תנוע בצורה נכונה ע"פ הרמזים, תגיע למדינת היעד הנכונה.

                    Back to the activity