:גיצמ , ינורטקלאה ןויליגה - בושקת תוניירואל סרוקה
ביבא לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

ןמ דבכנ קלח םלועמו זאמ ספת םינותנב לופיט
החתופ ןומדקה םדאה ימיב דוע .תישונאה תוליעפה
תיתומכ תוסחייתה רשפאל הדעונש םירפסמ לש תכרעמ
רדע לע עיבצהל ולכי םירפוסה ינושאר .םינותנל
...שולש ,םייתש ,תחא :םתוא תונמלו םיליפ

םינותנה תויומכ ולדג עדמהו תוברתה תומדקתה םע
עצבל ךרוצה קזחתה דבב דב .וייח ךלהמב םדאה שגפש
םייסדנה ,םיילכלכ םיכרצל ,הלאה םינותנה םע םיבושיח
םיבושיחל ושרדנש תוכוראה תועשה .םייטרואיתו
.םיבושיחל רזע תויגולונכט לש חותיפל ואיבה םישיתמ

עדונה ףוסוליפהו יאקיטמיתמה איצמה -18ה האמב
בושיחה תונוכממ תחא תא ץינבייל ךירידרפ םלהליו
תאזה הנוכמה חותיפל היצביטומה תא .תונושארה
:הלאה םילימב ץינבייל עיבה

םידבעכ תועש זבזבל הלעמ ישנא לש םדובכל הז ןיא
לוכי היה רחא םדא לכש הכאלמ ,בושיחה תכאלמב
.הנוכמ תרזעב עצבל

ןדיעב דוחייב ,קחוד ךרוצ השענ עדימב לופיטה
תוטלחהל עיגהל ידכ .ונימי לש תרושקתהו עדימה
תתל םישרדנ ונחנא ,םינושה םייחה ימוחתב תונובנ
הלא םינותנ .םינותנ לש הלודג תומכל תעדה תא
,םירפסמכ לשמל ,תונוש תורוצב ונינפל םיעיפומ
עדימה תויומכ םע תודדומתה .םירויצכו םילימכ
.רבעבמ הברהב םילודג םוכחתו המצוע תשרוד

רתויב םיקזחה םילכה דחא אוה ינורטקלאה ןויליגה
.םינותנה םע דדומתהל ונל עייסל לוכיו ,עדימ דוביעל
תא עצבל ינורטקלאה ןויליגה רשפאמ ,ראשה ןיב
:הלאה םירבדה

השיגל םיחונ םינבמב םינותנ ןגראל
................
םיבכרומ םיבושיח עצבל
................
תויתרבח תועפות חתנל
................
תיפרג הרוצב םינותנ גיצהל
................
תויטמתמ תוריקח ךורעל
................

ינרדומה ינורטקלאה ןויליגה ,הברה ותלוכי דצל
ךותבו ותיא דובעל םיענו חונ - שמתשמל יתודידי
ומשיילו וב שמתשהל דומלל רשפא תיסחי רצק ןמז
.םיישעמ םיכרצל

תיברמ תא השעיש ימ יכ םינימאמ ונא
יאדכ ךא ,ךכל עיגי הזה סרוקב תויוליעפה
.ליחתהל רבכ

.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ