.


תכרעמה תועדוה

ףדבש רבכעה תנומת לע הקלקה תובקעב הזה ףדל םתעגה
םעפ לכ הזה רבעה לע קילקהל םכל םיעיצמ ונחנא .ישארה
תונכדועמ תועדוה ואצמת הפ .הזה סרוקב םידבוע םתאש
.סרוקב םכתומדקתהל תובושח תויהל תויושעש

.םיילאוטריווה םירומה ידי לע ונכוהש תויחנה ליכמ ףדה עגרכ
- םירמוח דועו דוע ועיפוי סרוקב ומדקתתש לככ לבא
ונחנא םהמש תונויליג ,םכלש תודובעה לש תואמגוד
רבכעל לעמ שלושמה רשאכ .דועו ,םינותנ תחקל םיצילממ
םיילאוטריווה םירומל שיש ןמיס ,בהבהמ ףדה תניפבש
.םכרובע העדוה

ישארה ףדל הרזח