.הינשה הדיחיל הכשלה תוליעפ

תולועפה לכ תא םתעציבש ירחא תפסונה תוליעפה תא עצבל ץלמומ
.הדיחיבש

םה לבא .םילבלובמ
mix_hag.xls ץבוקב םיעיפומ םהש ומכ םיגחה
?המישרה תא ןכדעל ןתינ דציכ .תיחכונה הנשל םינכדועמ אל םג
ירבעה ךיראתה תא בשחל רשפא םהב טנרטניאב םירתא רפסמ םימייק
ךשמהב אצמנ הלאה םירתאה דחאל רושיק .ךפיההו יזעול ךיראת לש
.הזה ףדה

,ירבע ךיראת לכל יזעולה ךיראתה תא בשחמש רתאל ורבחתה
.1
.ןויליגבש םיגחה לש םיכיראתה תא וקדבו
....
.(
http://www1.jewishgen.org/jos/josdates.htm) ןאכ אצמנ הזכ רתא .2
:תרתוכה תחת ,הזה רתאב
2.1 .....
and/or enter a Jewish Date to convert into the Civil (Gregorian) ............
אוה יתמ תעדל םישקבמ םתאש ירבעה ךיראתה תא וסינכה.
Calendar ............
יזעולה חולב לפונ ............
.(םיכיראתה תרמה)
Convert Dates לע וקילקה 2.2 ......
Jewish תרתוכה תחת עיפוי שקובמה ךיראתה ,עיפויש שדחה ףדב 2.3 ......
.
to Gregorian Dates .............
םוקמב ןויליגה ךותל תאזה הנשל םימיאתמה םיכיראתה תא וצביש .3
.תמדוקה הנשה לש םיכיראתה
....
."םינש __ דועב" תרתוכב ןויליגל השדח הדומע ופיסוה
.4
וצבישו םתרחבש הנשב םיגחה םימייקתמ םהב םיכיראתה תא וקדב
.5
.ןויליגה ךותל הלאה םיכיראתה תא
....
ףרוצמ ךמסמכ םיילאוטריוה םירומל רומשה ץבוקה תא וחלש
.6
.ןאכ אצמנ רבסה ?הז תא םישוע ךיא
....

תאז הדיחיה לש ישאר ףדל הרזח
תאז הדיחיה לש בושמ ספוטל
> >