.תואחסונ :תישילשה דומילה תדיחי

הביל בלב ןהש ,תואחסונב שומישה תא וריכת תאזה דומילה תדיחיב
:ינורטקלאה ןויליגה לש
החסונ תיינב
.1
החסונ תקתעה
.2
עובק םרוג םע החסונ תקתעה
.3
תואחסונב שומיש
.4

:רפסה יפל אוה הדיחיב הדובעה בור ,בוש
.86 - 59 םידומע :רפסה לש תישילשה הדיחיה תא וארק
,םעפה .רצק רבסה שי (61 - 60 םידומע) הדיחיה תלחתהב ,ליגרכ
.תואחסונב שומישב שיש תוליעיב ןד רבסהה

:הדיחיבש תולטמה תא ועצב
הדימריפ
.1
"ירפיטויד"-ב תוינק
.2
בהזה תועמו סרפ ךלמ
.3
הלע גנילרטסה רעש
.4
םסק עוביר
.5
תירפסה תירש
.6
החסונ םע העילק
.7


תפסות ןהלש תולטמ ןה ןמיסה עיפומ ןדילש תולטמ :םכריכזהל
.הכשלה תרגסמב

תאזה הדיחיל הכשלה תוליעפ

> >