.תישילש הדיחיל הכשלה תויוליעפ

.הדיחיבש תולועפה לכ תא םתעציבש ירחא תפסונה תוליעפה תא עצבל ץלמומ


הנכ לע הדימריפה תדמעה :הנושאר תוליעפ
ירפיטוידב תוינקה ןוכדע :היינש תוליעפ

תאזה הדיחיה לש ישארה ףדל הרזח
תאז הדיחיה לש בושמ ספוטל
> >