.תויצקנופ :תיעיברה דומילה תדיחי

תודוקפ - תויצקנופב שומישה תא וריכת תאזה דומילה תדיחיב
תויצקנופה .ינורטקלאה ןויליגה יתנכתמ ידי לע ורצונש שארמ תונכומ
.ןהב שמתשהל עדנ םא - ןויליגב ונלש הדובעה תא דאמ תולעיימ
:הדיחיב תודמלנה תויונמוימה
SUM ,AVERAGE תויצקנופב שומישו תויצקנופ תביתכ .1
תויטסיטטס תויצקנופב שומישו תויצקנופה ףשא תרזעב הביתכ
.2
רפסמ בוציע
.3
טסקט תויצקנופב שומיש
.4

:רפסה יפל אוה הדיחיב הדובעה בורש ךכל םתלגרתה רבכ
.114 - 87 םידומע :רפסה לש תיעיבר הדיחיה תא וארק
ריבסמש רצק רבסה שי (89 - 88 םידומע) הדיחיה תלחתהב ,ליגרכ
.תויצקנופבש תוליעיה תא

:הדיחיבש תולטמה תא ועצב
םיעבצב םיקיטסמ
.1
םיילענ םידדומ
.2
ביבא-לת יבכמ
.3
ילארשיה טרסה דודיע
.4
םילימ אלמ
.5
בקעמ תלבט הנב
.6
וגניב
.7


תפסות ןהלש תולטמ ןה ןמיסה עיפומ ןדילש תולטמ :םכריכזהל
.הכשלה תרגסמב

תאזה הדיחיל הכשלה תוליעפ

> >