.תיעיברה הדיחיל הכשלה תויוליעפ

.הדיחיבש תולועפה לכ תא םתעציבש ירחא תפסונה תוליעפה תא עצבל ץלמומ

ביבא לש םיילענה :הנושאר תוליעפ
םינותנה ןוכדע - ירבעה טרסה :היינש תוליעפ
םילימ אלמ :היינשה ןובושיח תורחת :תישילש תוליעפ

תאזה הדיחיה לש ישארה ףדל הרזח
תאז הדיחיה לש בושמ ספוטל