.םייפרג םיטירפ :תישימחה דומילה תדיחי

הנניא תאזה הדיחיה .תורחאהמ תצקמב הנוש תאזה דומילה תדיחי
םתאש תונויליגה לש יטתסאה דצב אלא תויצקנופבו תואחסונב תקסוע
:ודמלת תאזה הדיחיב .םיניכמ
ישפוח וק תריצי
.1
תויסדנה תורוצ
.2
רבסה תובית
.3

:רפסה יפל אוה הדיחיב הדובעה ,בושו
.130 - 115 םידומע :רפסה לש תיעיבר הדיחיה תא וארק
תובישח לש רצק רואית שי (116 דומע) הדיחיה תלחתהב ,ליגרכ בושו
.תויפרגה תופסותה
:הדיחיבש תולטמה תא ועצב

קוריה תיבב רג קוריה שיאה
.1
ולבלבתה םיעבורמה
.2
םיקחשמ םירייצמ
.3

תפסות ןהלש תולטמ ןה ןמיסה עיפומ ןדילש תולטמ :םכריכזהל
.הכשלה תרגסמב

תאזה הדיחיל הכשלה תוליעפ