.תישימחה הדיחיל הכשלה תוליעפ

תולועפה לכ תא םתעציבש ירחא תפסונה תוליעפה תא עצבל ץלמומ
.הדיחיבש

!חלצומה קחשמה :תישילשה ןובושיח תורחת

הדובע וב םתעקשה לבא ,לופונומ אל אוה ,ןוכנ ?קחשמ םתנכה
םכלש קחשמה תא וארי םירחאש םג יוצר .תואצותב תואגתהל רתומו
תא חבשל ןייצל םג יאדכ ,םיקחשמה תא םיקדוב םאו .וב וקחשיו
תישילשה ןובושיח תורחת לע םיזירכמ ונחנא ןכל .רתויב םיבוטה
.רתויב םיחלצומה םיקחשמה בוציעל

.סרוקה ידימלת ושעי הז תא ?רתויב חלצומ קחשמ הזיא עקבנ דציכ
:תואבה תויחנהה יפל ולעפ

זכרמל םכלש קחשמה תחילש
.1
םיילאוטריווה םירומל םיפרוצמ םיכמסמכ םכלש םיקחשמה תא וחלש
....
רמגה בלשל םילועש םיקחשמה םוסרפ
.2
םייואר םהל םיארנש םיקחשמ -10כ ורחבי םיילאוטריווה םירומה
....
.םירחה םידימלתה לש הקידבל סרוקה רתאב םתוא וביציו
....
הקידב םשל רתאהמ םיקחשמה תדרוה
.3
.ךכ לע תכרעמ תעדוה עיפות םכתקידבל םינכומ םיקחשמה רשאכ
....
דציכ םיעדוי רבכ םתא) רתאהמ םיקחשמה יצבק תא דירוהל ושקבתת
....
.(הז תא תושעל
....
םיקחשמב תוסנתה
.4
.םכמצעב םיקחשמה תא וקדב
....
םידימלתה תעבצה
.5
ינורטקלא ןויליג וניכת רמגה בלשל ולעש םיקחשמב םתיסנתהש רחאל
....
:םיאבה הדימה תומא יפל םינושה םיקחשמה תא םיגרדמ םתא וב
....
האנה
................
ןיינע
................
תוירוקמ
................
תויטתסא
................
.(10 - ל 1 ןיבש םלוס לע הירוגטק לכ ונייצ)
................................
םיילאוטריווה םירומל ףרוצמ ךמסמכ םכלש העבצהה ןויליג תא וחלש
.6
תואצותה םוסרפ
.7

.רתאב ומסרפתי תואצותה
....

תאזה הדיחיה לש ישארה ףדל הרזח
תאז הדיחיה לש בושמ ספוטל
> >