.
ינורטקלא בתכמל ךמסמ ףוריצ

אוצמל רשפא ינורטקלא בתכמל ךמסמ ףרצל דציכ לע רבסה
.145 - 140 םידומעב "טנרטניאל יתודידיה ךירדמה" רפסב
.ןאכ וקילקה ,ךמסמה ףוריצ ךלהמ תא םיריבסמה הייחנה יפדל


רזע ילכל הרזח