.
ינורטקלאה ראודב תויופידעה רודיס

ינורטקלאה ראודב תויופידעה תא רדסל דציכ לע רבסה
109 - 103 םידומעב "טנרטניאל יתודידיה ךירדמה" רפסב אוצמל רשפא
,תויופידעה רודיס ךלהמ תא םיריבסמה הייחנה יפדל
. ןאכ וקילקה

רזע ילכל הרזח
R> R>