.
?הפ םישוע המ

?סרוקב הדימלה תשחרתמ ךיא
.1
?תודובעה תוקדבנ ךיא
.2
?המישמה תא םיניבמ אלשכ םישוע המ
.3
?הדיחי לכ ףוסב הזה ספוטה המ
.4

הדובעה תלחתה ינפל רצק רבסה
> >