.(םימישרת) םיפרג :תישיש דומילה תדיחי

עדימה .יתוזח עדימל םיירפסמ םינותנ םימגרתמ םיפרגה
תיצמתב .יזכרמה רסמה לש הריהמ הטילק רשפאמ יתוזחה
תונבל ודמלת תאזה הדיחיב .םיפרגב שומישבש תויאדכה תאז
:הדיחיב תודמלנה תויונמוימה .םיפרגב שמתשהלו

הווהתמ ףרגב הייפצ
.1
הרצק ךרדב ףרג תיינב
.2
בלושמ ףרג תריצי
.3
םילכ ילגרס תפסוה ,םיפרג יוניש
.4

:רפסה יפל אוה הדיחיב הדובעה בור ,דימתכ
.162 - 131 םידומע :רפסה לש תיעיבר הדיחיה תא וארק
(133 - 132 םידומע) הדיחיה תלחתהב ,ליגרכו

.םימישרתב שומישבש תונורתיה תא ריבסמש רצק רבסה שי

:הדיחיבש תולטמה תא ועצב

םי לא םימ עסמ
.1
?םייח םה ןמז המכ
.2
?םיהובג םידבכה םאה
.3
?רתוי לקוש ימ
.4
ןורתסלק
.5
ףרגומילק
.6
רקו'ג
.7
עדמה תורשל בשחמה
.8

תפסות ןהלש תולטמ ןה ןמיסה עיפומ ןדילש תולטמ :םכריכזהל
.הכשלה תרגסמב

תאזה הדיחיל הכשלה תוליעפ