.תישיש הדיחיל הכשלה תויוליעפ

תולועפה לכ תא םתעציבש ירחא תפסונה תוליעפה תא עצבל ץלמומ
.הדיחיבש

?םיילענה רפסמל הבוג ןיב המ :הנושאר תוליעפ
םשג לומ הרוטרפמט :היינש תוליעפ
לארשי לש הנוזתה ילגרה :תישילש תוליעפ

תאזה הדיחיה לש ישארה ףדל הרזח
תאז הדיחיה לש בושמ ספוטל
00> 00>