.םינותנ דסמ :תיעיבש דומילה תדיחי

ונחנאש םימיוסמ םינותנ אוצמל ונל רשפאמ ינורטקלאה ןויליגה
.םינותנ לש הלודג הצובק ךותמ םתוא ןנסלו םהב םינינועמ
םילוכי ונחנא
Excel לש םינותנה דסמ לש תויצקנופה תרזעב
ריכנ תאזה הדיחיב .םינותנה ךותב יובחש ןיינעמ עדימ תולגל
:הדיחיב תודמלנה תויונמוימה .הלאה תויצקנופה תא

םינוש םינוירטירק יפ לע םינותנ ןוימ
.1
םינוש םינוירטירק יפ לע םינותנ ןוניס
.2
תישיא םאתומ ןוניס
.3
ספוטב שומיש
.4
םייניב ימוכיס תריצי
.5

:רפסה יפל אוה הדיחיב הדובעה בור ,בושו
.192 - 164 םידומע :רפסה לש תיעיבש הדיחיה תא וארק
רשפא (165 - 164 םידומע) הדיחיה תלחתהב ,ליגרכ
................
.םינותנ דסמ לש המגודו רבסה אוצמל
................
:הדיחיבש תולטמה תא ועצב
המידק דעוצ וב לכה
.1
למגו תיקיז עדרפצ לע תעדל תיצרש המ לכ
.2
הוצמ-רב םיגגוח
.3
...רמוא ךכ רבא יל ןיא ףסכ יל ןייא
.4
רגאמ ךל הנב
.5

תאזה הדיחיל הכשלה תוליעפל

00> 00>