.:הכשלה תויוליעפ

ביבא לש רגאמה תא וקדבת .1
דסמ םכל ונב
.2


תאזה הדיחיה לש ישארה ףדל הרזח
תאז הדיחיה לש בושמ ספוטל
00> 00>