.:הכשלה תוליעפ

םיכישממו םיכישממ םישורד םישורד
תאזה הדיחיה לש ישארה ףדל הרזח
תאז הדיחיה לש בושמ ספוטל
00> 00>