.םיכישממו םיכישממ םישורד םישורד :הנושאר תוליעפ

"ץנאר-קמ" ףינס להנמל םתרזע ,רפסבש "םישורד םישורד" תוליעפב
םתעציבש תוליעפב .הייונפה הרשמל ןייארל ול יאדכ ימ תא קודבל
להנמ לבא .ןייארל יאדכש -15ל הרשמל םינופ -26מ םתמצמיצ
אוהו ,םידמעומ -7מ רתוי ןייארל ןמז ול ןיאש ןעוט ףינסה
תתל שיש םתמכיס ותיא החישב .דוע רפסמה תא םצמצל שקבמ
ונש .םדוק ןויסנל םגו ,תילגנאה תעידיל רתוי לודג לקשמ
תונוכתל רתוי הובג דוקינ וצקה :םתנכהש IF-ה תויצקנופ תא
עובקל םג רשפא .(תובושח תוחפל רתוי ךומנ ילוא וא) תויוצרה
לש םיבכרה רפסמ וקדב .תונוכתה ללכ לש הנוש יפוס דוקינ
ףינסה להנמש ךכ םידמעומה תא ןנסיש דחא ואצמתש דע דוקינ
.םינופ --7מ רתוי ןייארל ךרטצי אל

?רזע
Excel-ה םאה :הבוגתלו הבשחמל
הכשלה תויוליעפ לש ישארה ףדל הרזח
0000> 0000>