.?הדיחי לכ ףוסב הזה ספוטה המ

םג אוהו ,םכרובע שדח רבד אוה טנרטניאה תועצמאב הדימל
וננוצרב .םיילאוטריווה םירומהו הזה סרוקה ינוב ,ונרובע שדח
רזוע תמאב (וילא הוולתמ אוהש רפסהו) סרוקה רתא םאה תעדל
.אשונה תא דומלל םכל

םישקבמ ונחנא .בושמ ספוט ואצמת דומיל תדיחי לכ םויסב ,ןכל
לכונש ידכ םיילאוטריווה םירומל ותוא חולשלו ספוטה תא אלמל
.סרוקה תא רפשלו ,םכלש הדימלה ךילהתה לע דומלל

?הפ םישוע המל הרזח
00> 00>