.?סרוקב הדימלה תשחרתמ ךיא

תיב ידימלת ,םכתא הנימזמ ביבא לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
הדימלה רקיע .
EXCEL ינורטקלאה ןויליגב שמתשהל דומלל ,ביבא רפסה
,"ינורטקלא ןויליגל יתודידיה ךירדמה" רפסה יפל אוה סרוקב
תוליעפ תוחפל .רפס ותואב תועיפומ ןהש יפכ תולועפה רדס יפלו
עויסב אלא ,רפסב בותכה יפל תלהנתמ אל דומיל תדיחי לכב תחא
שומישה תרזעב הבחרה תלבקמ וא ,ינוציח טנרטניא רתא לש
.םיבשחמ תרושקתב
.ץחב תונמוסמ הדיחי לכב הלאה תויוליעפה


?הפ םישוע המל הרזח
> >