.?תודובעה תוקדבנ ךיא

רבסההמ קלח .סרוקה רתאב םירבסה שי ץחב תונמוסמה תומישמל
ועיגי םה .ולאה תומישמה לש םירצותה תא חולשל ןאל הייחנה אוה
.רצות לכ לע בושמ תתל ולדתשי הלאו סרוקה לש םיילאוטריווה םירומל
חולשל רשפא ץחב תונמוסמ ןניאש תומישמה לש םירצותה תא םג לבא
םתאו םכל רורב אל והשמש םישח םתא םא .םיילאוטריווה םירומל
ולכות ,םתנכהש תודבועה תא וקדבי םיילאוטריווה םירומהש םישקבמ
.םהילא םתנכהש המ תא חולשל


?הפ םישוע המל הרזח
> >