.?המישמה תא םיניבמ אלשכ םישוע המ

תמייוסמ תונמוימ לע רפסבש רבסהה וא ,תנבומ אל המישמה רשאכ
.תויורשפא רפסמ םכינפב תודמוע הלא םירקמב .התיינקהל קיפסמ ונניא

תיזיפה התיכב וא - סרוקב םיפתתשמש םירחא םידימלתל תונפל

.רחא רפס תיבב םידימלתל ינורטקלאה ראודה ךרד וא ,םכלש
..
.םכלש הלאשה לע תונעל לכוי ילואש התיכב אצמנש הרומהמ הרזע שקבל

.ינורטקלאה ראודה ךרד םיילאוטריווה םירומל תונפל


?הפ םישוע המל הרזח
> >