.הדובעה תלחתה ינפל רצק רבסה

תויונמוימ תא םידמול םתא ויפלש רפסה .םוקמ לכב םיאצמנ םינותנ
.םיניינעמ ויהי םהש הוקתב ורחבנש םינותנ ליכמ
Excel-ב שומישה
הברה לבא .אצמומ םינותנ ףסוא םע
EXCEL-ב דובעל דומלל רשפא
תליחתמ רבכ ,הז ךרוצל .םייתימא םינותנב רזעהל ןיינעמ רתוי
.ביבא לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תא םיניכמ ונחנא ,סרוקה
וקילקת ספוטה יולימ םויסב .אלמל םישקבתמ םתאש ספוט שי אבה ףדב
ביבא רפס תיבב בשחמל ורבעוי םתרסמש םינותנה חלש רותפכ לע
עדימה תא ליכיש לודג ינורטקלא ןויליג ךותל וסנכוי םה םשו
.סרוקה ידימלת לכ י"ע רסמנש
ןויליגב עדימה .ובש שמתשהלו ןויליגל תונפל ושקבתת סרוקה ךלהמב
.םש םוליעב סרוקה ידימלת לא עיגי
תורישי םינותנ וחקת ,הזה רוקמהמ םינותנ בואשל םוקמב ,םימעפל
.(
http://www.cbs.gov.il) לארשי תנידמ לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ
םיינורטקלא תונויליג לבקל רשפא ונממש טנרטניא רתא תאזה הכשלל
.םיאשונ לש בר ללש לע

ספוטל