.ובוציעו ןויליג תריצי :הנושארה דומילה תדיחי

תויסיסבה תויונמוימה תא ולגרתתו ודמלת תאזה דומילה תדיחיב
:ינורטקלא ןויליגב הדובעה לש
ץבוק תריצי
.1
ןויליגב הביתכ
.2
ןויליגה בוציע
.3
תורוש הבוגו תודומע יוניש
.4
םתעיבצו םיאת ןומיס
.5
הרימש
.6
הספדה
.7

:רפסה יפל בורל תססבתמ תאזה הדיחיב הדובעה
.31 - 3 םידומע :רפסה לש הנושארה הדיחיה תא וארק
דציכ לע יללכ רבסה שי (5 - 4 םידומע) הדיחיה תלחתהב

ינורטקלאה ןויליגה הארנ


:הדיחיבש תולטמה תא ועצב
ריע-ץרא
.1
ריעה תא םיטשקמ
.2
הרוצ ךפוה ןבלמ
.3
תוצבשמב תומש
.4
לזמ ינב
.5


תפסות ןהלש תולטמ ןה ןמיסה עיפומ ןדילש תולטמ :םכריכזהל


תאזה הדיחיל הכשלה תוליעפ