.הנושארה הדיחיל הכשלה תוליעפ

תולועפה לכ תא םתעציבש ירחא תפסונה תוליעפה תא עצבל ץלמומ
.הדיחיבש

אל ."ריע-ץרא" קחשמה תא קחשלמ ונפייעתה אל םידלי ונייהשכ
טלחהב אוה לבא ,הדימה לע רתי וילא םיכשמנ םתא םויהש חוטב
.ינורטקלא ןויליג ךותל םינותנ םיסינכמ דציכ דומלל ידכ ליעי ילכ
ילוא ןניא םמודו חמוצ ,יח ,ריע ,ץרא לש תוירוגטקה ,תאז לכבו
.רתויב תוניינעמה תוירוגטקה

הדומעב תוארל םיצור םתייהש תושדח תוירוגטק יתש לע ובשח
.1
,תויזעול תוקהל וא ,תוילארשי תוקהל :המגודל :הזה קחשמה לש
......
.ילע םיבוהא םילכאמ ילוא וא
......
.תיב-ףלאה ףוס דע ,ולאה תוירוגטקה יפל ןויליגה תא וניכה
.2
ףרוצמ ךמסמכ םיילאוטריוה םירומל רומשה ץבוקה תא וחלש
.3
.ןאכ אצמנ רבסה ?הז תא םישוע ךיא
.....
................
דציכ ועדתשכ .םתחלשש תוירוגטקהמ המכ סרוקה תרגסמב םסרפנ ונא
תודומע רפסמ ףרצל ושקבתת םייק ןויליגל תופסונ תודומע ףרצל
.םכמצעב םתנכה םתאש ןויליגל םכיניעב ןח תואצומש תושדח

תאז הדיחיה לש ישאר ףדל הרזח
תאז הדיחיה לש בושמ ספוטל