.(הריזג) הרבעהו הקתעה :היינשה דומילה תדיחי

ןויליגה לש םייסיסבה םילכהמ המכ ריכהל ךישמנ דומילה תדיחיב
:.ינורטקלאה
הרירג י"ע הזזהו הקתעה
.1
"קבדה"ו "קתעה" תודוקפ י"ע םיאת תקתעה
.2
הדובע תרבוחב שומיש
.3
ןתריציו תומאתומ תומישרב שומישה
.4

:רפסה יפל אוה הדיחיב הדובעה בור ,בוש
.57 - 33 םידומע :רפסה לש היינשה הדיחיה תא וארק
תויאדכה לע רצק רבסה שי (34 דומע) תאזה הדיחיה תלחתהב םגו
.הדיחיב םידמלנה םילכב שומישה לש

:הדיחיבש תולטמה תא ועצב
הקמד
.1
םילבלובמ םיגח
.2
?רשקה המ
.3
תורדס ימסק
.4
ךתשקבכ תורדס
.5
יתנש תוליעפ חול
.6


תפסות ןהלש תולטמ ןה ןמיסה עיפומ ןדילש תולטמ :םכריכזהל
.הכשלה תרגסמב

תאזה הדיחיל הכשלה תוליעפ
> >