טנרטניא רתאמ ץבוק תדרוה .1

המוד הדרוהה .םיטושפ תיסחי טנרטניא רתאמ ץבוק תדרוה לש םיבלשה

רבעמהמ לידבהל לבא .הקלקהב ךרוצ שי לכה ךסב - ףדל ףדמ רבעמל דאמ
התועצמאבש החיש תבית ונילא האיבמ הקלקהה ץבוק םידירומ רשאכ ,ףדל ףדמ
.ונלש בשחמל עיגמ שקובמה ץבוקה

תימלצה לע וקילקה .א
םתאש ץבוקה לש
.....
.דירוהל םישקבמ
.....
החיש תבית חתפת
םתאש תרמואה
ךילהתב םיליחתמ
.ץבוק תדרוה לש

Save לע וקילקה .ב
(ץבוק רומש) File
.....
חתפנש ןולחב .ג
תא ועבק ,םכינפל
...
רמשיי וב םוקמה
...
וקילקהו ץבוקה
...
.(רומש) Save לע ...
תרימש ןמזב .ד
חוויד תבית ץבוקה
....
.גצה לע עיפות
....

תשקובמה הנכותב ץבוקה תחיתפ .2

. הנכותה תא וחתפ .א
םישקבמ םתא הבש
....
.ץבוקה תא חותפל
....
טירפתה תחת .ב
ורחב (ץבוק) File ....
.(חתפ) Open-ב
....
חתפנש ןולחב .ג
ץבוקה תא ואצמ
...
וקילקהו שקובמה
...
.(חתפ) Open לע ...
. חתפיי שקובמה ץבוקה
.הנכותה ךותב ךותב