.

Excel - בושקת תונירוא סרוקל בושמ ףד

:אבה חתפמה יפ לע םכיתובושת תא וגרד ,האבה הלבטב

אל ללכב - 1
- 2
- 3
- 4
דאמ הברה - 5

עוצבל
תוליעפה
יתרזענ
הרומב
התיכב
עוצבל
תוליעפה
יתרזענ
הרומב
ילאוטריוה
עוצבל
תוליעפה
יתרזענ
םירבחב
עוצבל
תוליעפה
יתרזענ
רפסב
ךלהמב
הדובעה
עוצבל
תוליעפה
יתרזענ
רפסב
תויחנהב
דבלב
'סמ
תוליעפה
1
2
3
4
5
6
7
רגתא
ףסונ
תוליעפ
הכשלה


:אבה חתפמה יפ לע גרד ,האבה הלבטב

אל ללכב - 1
- 2
- 3
- 4
דאמ - 5


,קרפה םויסב
םשייל יתלוכי
תא תולקב
ףסונה רגתאה
תוליעפ וא
הכשלה
יתישקתה
תא עצבל
המישמה
יתישקתה
תא ןיבהל
המישמה
תויחנהה
ויה רפסב
תורורב
'סמ
תוליעפה
*********** 1
*********** 2
*********** 3
*********** 4
*********** 5
*********** 6
*********** 7
ףסונ רגתא
תוליעפ
הכשלה


,םיילאוטריווה םירומל חלשיי בושמה ספוט "חלש" רותפכ לע וקילקת םא
.םכינפל חתפיי האבה הדיחיה לש ןושארה ףדהו


RM> RM>