.

ישאר ףד - רזע ילכ

לע קקדזהל םייושע םתא םהל םינושה םילכל םירושיק ליכמ הזה ףדה
.סרוקבש תומישמה תא אלמל תנמ

:תויחנה שולש ליכמ אוה הזה בלשב
ינורטקלאה ראודב תויופידעה רודיס

ינורטקלא ראודל ךמסמ ףוריצ

טנרטניא רתאמ ץבוק תדרוה


הלאה םיפדל תוינפה ךא ,הזה ףדה ךרד הלאה תויחנהל עיגהל רשפא
.םהל וקקדזת םהבש םיפדב תואצמנ