.

סרוקה תפמ
המדקה
ביבא לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלל םינותנ תריסמ

ובוציעו ןויליג תריצי :1 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
,הספדה הרימש ,ןויליגב הביתכ ,ץבוק תריצי
ריע-ץרא
ןויליגה בוציע ריעה תא םיטשקמ
תורוש הבוגו תודומע יוניש הרוצ ךפוה ןבלמ
םתעיבצו םיאת ןומיס תוצבשמב תומש
ףסונ רגתא לזמ ינב
"ריעה תא םיטשקמ" תוליעפה לש הבחרה :הכשלה תוליעפ


(הריזג) הרבעהו הקתעה :2 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
הרירג י"ע הזזהו הקתעה הקמד
"קבדה"ו "קתעה" תודוקפ י"ע םיאת תקתעה םילבלובמ םיגח
הדובע תרבוחב שומיש ,(הריזג) הרבעה ?רשקה המ
תומאתומ תומישרב שומיש תורדס ימסק
תומאתומ תומישר תריצי ךתשקבכ תורדס
ףסונ רגתא יתנש תוליעפ חול
םיגחה ןויליג ןוכדע :הכשלה תוליעפ


תואחסונ :3 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
החסונ תיינב הדימריפ
החסונ תקתעהו החסונ תיינב "ירפיטויד"-ב תוינק
החסונ תקתעהו החסונ תיינב בהזה תועמו סרפ ךלמ
עובק םרוג םע החסונ תקתעה הלע גנילרטסה רעש
תואחסונב שומיש םסק עוביר
תואחסונב שומיש תירפסה תירש
ףסונ רגתא החסונ םע העילק
(הדימריפ) ןויליגה תא ןקת - הנושארה הכשלה תורחת :הכשלה תוליעפ
"ירפיטוידב תוינק" ןויליגל םינוכדע...............................


תויצקנופ :4 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
תויצקנופב שומישו תויצקנופ תביתכ
SUM ,AVERAGE
םיעבצב םיקיטסמ
שומישו תויצקנופה ףשא תרזעב הביתכ
תויטסיטטס תויצקנופב
םיילענ םידדומ
רפסמ בוציע ,תויצקנופה ףשא תרזעב הביתכ
ביבא-לת יבכמ
תויטסיטטס תויצקנופב שומיש ילארשיה טרסה דודיע
טסקט תויצקנופב שומיש םילימ אלמ
ףסונ רגתא בקעמ תלבט הנב
ףסונ רגתא וגניב
"ילארשיה טרסה דודיע" ןויליגה ןוכדע :הכשלה תוליעפ
ביבא לש םיילענה םילימ אלמ - היינשה הכשלה תורחת


םייפרג םיטירפ :5 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
תובית ,תויסדנה תוריצ ,ישפוח וק תריצי
רבסה
תיבב רג קוריה שיאה
קוריה
ישפוח וקו תויסדנה תורוצ תריצי ולבלבתה םיעבורמה
ףסונ רגתא םיקחשמ םירייצמ
ירוקמה קחשמה בוציע - תישילשה הכשלה תורחת :הכשלה תוליעפ


(םימישרת) םיפרג תריצי :6 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
הווהתמ ףרגב הייפצ םי לא םימ עסמ
הרצקה ךרדב ףרג תיינב ?םייח םה ןמז המכ
םיפרגה ףשא יבלש לכ יפ לע ףרג תיינב ?םיהובג םידבכה םאה
הרירג ידי לע ףרל םינותנ תפסוה ?רתוי לקוש ימ
XY ףרג תריצי ןורתסלק
בלושמ ףרג תריצי ףרגומילק
םילכ ילגרס תפסוה ,םיפרג יוניש רקו'ג
ףסונ רגתא עדמה תורישל בשחמה
הכשלה תוליעפ


םינותנ דסמ :7 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
םינוש םינוירטירק יפ לע םינותנ ןוימ המידק דעוצ וב-לכה
םינוש םינוירטירק יפ לע םינותנ ןוניס תעדל תיצרש המ לכ
למגו תיקיז עדרפצ לע
ספוטב שומיש ,תישיא םאתומ ןוניס הוצמ-רב םיגגוח
םייניב ימוכיס תריצי ,יל ןיא ףסכ יל ןיא
רמוא ךכ אבא
ףסונ רגתא רגאמ ךל הנב
הכשלה תוליעפ


IF יאנתה תויצקנופ :8 'סמ הדיחי

תודמלנה תויונמוימה רפסה יפל - תויוליעפ
IF היצקנופב שומיש "םיטנירפס"ה תופילא
IF היצקנופב שומיש טרואיטספ
בושמ תריציל IF היצקנופב שומיש קודבו לופכ
תוטלחה תלבקל ילכ תריציל IF היצקנופב שומיש
םישורד םישורד
ףסונ רגתא הטילחמ הנוכמ
ףסונ רגתא תוללוצ
הכשלה תוליעפ