'99 תוריחב תארקל תדחוימ תוליעפ - יפלקה לא ךרדב
תואמצעה תליגמ
?היטרקומד יהמ
תיטרקומדו תידוהי הנידמ
לארשי תנידמ יחרזא םיברעה

תעצבמ ,תקקוחמ ,תטפוש תושר.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@ort.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ