אובמ   

תיטילופ תוליעפ   

םייתרבח םינייפאמ   

תוהז   

ןנורתפו תויעב