ןויד-תוצובק

תילארשיה הרבחב םיברעה תובלתשה
?'תובלתשה' גשומה תועמשמ המ ררבל שי הליחת
:תילאוטריווה התיכה לש ןוידה תצובקל תולאש ןאכ םילעמ ונא
ןיב לדבהה תא ודדחיש תואמגוד איבהל וסנ ?השעמל הלבק םג וא ילמרופ ןויווש קר איה תובלתשה םאה
.םיינשה
קלחש ןוויכ דחוימב ,ילארשי יברע לש ותפקשה תדוקנמ תולבגהל ינוחטיבה ןועיטה תא ןוחבל הסנ
.הנש םישימח ךשמנ הלא תולבגהמ
?אטבתמ הז המב ,ןכ םא ?םיברע ןיבל םידוהי ןיב תידדה תוניוע שי םאה
?ןורמושו הדוהי ,הזע ייברעלו לארשי ייברעל הרוצה התואב םיסחייתמ םידוהיה םאה

הקוסעת
:תילאוטריווה התיכה לש ןוידה תצובקב םיאבה םיטפשמב ונוד
.יברע להנמ יל היהיש םיכסמ ינניא לבא ,םיברע םע דובעל ןכומ ינא
היעב ררועל הלוכי ביבא לתב יברעל הריד תרכשה .הל ץוחמ רוגל וילע ,ביבא לתב דבוע יברע םא
.ילארשי חרזא אוה םא םג ,תינוחטב
וא םדא חוכל תועגונה תודובעב וליפא ,ןוחטיבה דרשמל םג רציימה לעפמב יברע קיסעהל רוסא
.ןויקינבו הקוזחתב

הפשו תרושקת
:תילאוטריווה התיכה לש ןוידה תצובקב תואבה תונעטב ונוד
.הרוזנצב תבייח תיברע-תילארשי תונותיע
היזיוולטב תיברעב םיילארשי אל םיצורע ןומה שי יכ ,תיברעב רדשל הכירצ הניא תילארשיה היזיוולטה
.םילבכב
.תיברעבו תירבעב תויהל םיבייח (םיכרדב לשמל) םיימשר םיטלש
םתיא ורבדי םיברעה ,תיברע תעדל םיבייח םניא תויברע םירעב םידבועה םידוהי הלשממ ידיקפ
.תירבעב

תוברתו ךוניח ,הרבח
:תילאוטריווה התיכב ןוידה תצובקב םיאבה םיטפשמב ונוד
.יידלי לש םידליה ןגב דובעת תיברע תננגש הצור יתייה אל
.ןוכיתב קילאיב תא דומלל םיבייח םיילארשי םיברע
.ןוכיתב םייסלק םייברע םיררושמ דומלל םיבייח םניא םיילארשי םיברע
.תוהז תויעב ולצא ררועל לוכי רבדה יכ ,לארשי תרחבנב קחשל ךירצ אל יברע ןלגרודכ
תכרעמל עגונ הז ןיא ,החפשמה דובכ ללגב חצר ןוגכ םיגהנמ םיחוור ןיידע לארשיב תיברעה הרבחב םא
.תונחלסב ךכל סחייתהל הכירצ איהו ,תילארשיה טפשמה
.לארשי תלשממב םיברע יניינעל רש היהיש ךירצ
.םתנעטל םיכסהל רוסא ,םליבשב יתימא גח וניא תואמצעה םויש םינעוט םיילארשי םיברע םא