תוהז

:םינוש תוהדזה ילגעמ לארשי ייברעל
- םילגעמהמ דחא לכל סחיב תויטנוולרה תוירוגטקה תא ןייצ

:יתדה לגעמה
8 7 6 5 4 3 2 1

:יניסלפה לגעמה
8 7 6 5 4 3 2 1

:יברעה לגעמה
8 7 6 5 4 3 2 1

:ילארשיה לגעמה
8 7 6 5 4 3 2 1

ןדריב םיניטסלפ.1
ברע תונידמ.2
לארשי תנידמ ידוהי.3
תורצנ.4
לארשי ץראב םיניטסלפ.5
הרוזפב םיניטסלפ.6
םלסיא.7
תיזורדה תדה.8

.תיחרזא תוהז ןיבו תימואל תוהז ןיב ןיחבנ

:לארשי יחרזא םיברעה תוהזל םינייפאמ םיווק
.תורחא תוצרא ייברע םינימאמ ןהבש תותדה ןה לארשי ייברע ברקב תותדה .1
.תורחא תוצרא ייברע לש םתפשב םירבדמ לארשי ייברע .2
.םלוכ םיברעל תפתושמ איהו ,תולובג הצוח תיברעה תוברתה .3
.ןונבלבו הירוסב לשמל ,תונכש תוצראב םגו לארשיב םג םיאצמנ ,םיזורדה ןוגכ ,ףתושמ ינתא אצומ ינב .4
.(ילוכו הרובק ,ןישוריג ,ןיאושינ) תושיא יניינעב הווש תוכמס תונושה תויתדה תודעל שי לארשיב .5
.ימשר דמעמ תיברעה הפשל שי לארשיב .6
.םירחא תוברת ימוחתבו ןורטאיתב ,תרושקתב תוליעפב םיפתתשמו םקלח תא םימרות םיברעה לארשיב .7
.דועו ופי ,ביבא לת ,וכע ,הפיח םירעב דחי םירג םידוהיו םיברע לארשיב .8

ברע תוצראו לארשי ייברע
ןה המ ךותמו ?תודיחא ויהי תועדה םאה .תואבה תוביסנב לארשי ייברע לש תוירשפאה םהיתודמע תא ןחב
?עובנל תולוכי
.1991-ב תייווכל קריע תשילפ
.1998-ב קריע תא ץיצפהל ינקירמאה םויאה
.םירצמב תוריית רוקיב
.לגרודכב ימלועה עיבגה רמגל וקורמ תרחבנ תיילע
.ןטסיקפב םימלסומה ןיבל ודוהב םידניהה ןיב קבאמ
.הכמל לארשימ םיימלסומ לגר ילוע לש תורישי תוסיטל הידועס תלשממ תודגנתה

םיחטשה ייברעו לארשי ייברע
ןה המ ךותמו ?תודיחא ויהי תועדה םאה .תואבה תוביסנב לארשי ייברע לש תוירשפאה ויתודמע תא ןחב
?עובנל תולוכי
הדפיתניאה
תיניטסלפה תושרה
סאמחה
םיחטשה ייברע לש הקוסעתה תויעב
תיניטסלפ הנידמ
תאפרעל ץעוי שמשמה ילארשי - יביט דמחא ר"ד לש ותוליעפ

תיברע םינפ תרגסמב ץראה ייברע
ןה המ ךותמו ?תודיחא ויהי תועדה םאה .תואבה תוביסנב לארשי ייברע לש תוירשפאה תודמעה תא ןחב
?עובנל תולוכי
ךוניח
הקוסעת
דעס תלבק
לארשיב תויברעה תוימוקמה תויושרה תקוצמ

לארשיב םידוהיהו לארשי ייברע
ןה המ ךותמו ?תודיחא ויהי תועדה םאה .תואבה תוביסנב לארשי ייברע לש תוירשפאה תודמעה תא ןחב
?עובנל תולוכי
ל"הצב תורישה
(דועו הנידמה אישנ ,ןוילע טפוש) םייתכלממ םידיקפת תלבקב הילפא תשוחת
תידוהי ריעב הריד רוכשל תלוכי
תירבעה הפשה תויזכרמ
תוצעומה תירבמ היילעה

תילארשיה תוהזהו לארשי ייברע
:ב תאטבתמ תילארשיה הרבחל לארשי ייברע לש םתקיז
הנידמה לש המויק תוכזב הרכה :היצמיטיגל
תירבעב ףוכתו בחרנ שומיש :הפש
םיברעו םידוהיל םיפתושמ הדובע תומוקמב הדובע :הקוסעת
םיירבע םינותיע תאירק :תונותיע
תוילארשיה תוגילב םידדוב םינקחשו לגרודכ תוצובק בוליש :טרופס

תיניטסלפה תוהזהו לארשי ייברע
:ב תאטבתמ םיניטסלפל לארשי ייברע לש םתקיז
תיברעה - הפשה התואב שומיש :הפש
םיפתושמ םיירוטסיה םישרוש :הירוטסיה
םימוד םייתרבח םיסופד :הרבח
םיילארשי םניאש םיניטסלפ םע החפשמ ירשק :החפשמ
יתוברת עקר ותוא :תוברת