ןנורתפו תויעב


:ןהב תוירקיעה לע דומענ ,ןאכ ורכזוה רבכ לארשי ייברע לש םהיתויעבמ קלח

טועימו בור יסחי ןויפא - 141 גצמ

עגונב תוקירה תוצבשמה תא אלמל םכילע הקיר המרגאיד םכינפל .תילאוטריווה התיכל הבוח תמישמ
:טועימו בור יסחיל
:םידבר
יטפשמ יקוח דבור
יתוברת יתרבח דבור
יתד דבור
ילכלכ דבור


תויוכז
תובוח


:הסיפת
םמצע יניעב
םידוהיה יניעב

:םיטביה
םיכרצ
תונוצר
םישגדה
תויורשפא

תילארשיה הרבחב םיברעה תובלתשה - 142 גצמ
?'תובלתשה' גשומה תועמשמ המ ררבל שי הליחת
:תילאוטריווה התיכה לש ןוידה תוצובקל תולאש ןאכ םילעמ ונא
ןיב לדבהה תא ודדחיש תואמגוד איבהל וסנ ?השעמל הלבק םג וא ילמרופ ןויווש קר איה תובלתשה םאה
.םיינשה
קלחש ןוויכ דחוימב ,ילארשי יברע לש ותפקשה תדוקנמ תולבגהל ינוחטיבה ןועיטה תא ןוחבל הסנ
.הנש םישימח ךשמנ הלא תולבגהמ
?אטבתמ הז המב ,ןכ םא ?םיברע ןיבל םידוהי ןיב תידדה תוניוע שי םאה
?ןורמושו הדוהי ,הזע ייברעלו לארשי ייברעל הרוצה התואב םיסחייתמ םידוהיה םאה

הקוסעת - 1421 גצמ
:תילאוטריווה התיכה לש ןוידה תצובקב םיאבה םיטפשמב ונוד
.יברע להנמ יל היהיש םיכסמ ינניא לבא ,םיברע םע דובעל ןכומ ינא
היעב ררועל הלוכי ביבא לתב יברעל הריד תרכשה .הל ץוחמ רוגל וילע ,ביבא לתב דבוע יברע םא
.ילארשי חרזא אוה םא םג ,תינוחטב
וא םדא חוכל תועגונה תודובעב וליפא ,ןוחטיבה דרשמל םג רציימה לעפמב יברע קיסעהל רוסא
.ןויקינבו הקוזחתב

הפשו תרושקת - 1422 גצמ
:תילאוטריווה התיכה לש ןוידה תצובקב תואבה תונעטב ונוד
.הרוזנצב תבייח תיברע-תילארשי תונותיע
היזיוולטב תיברעב םיילארשי אל םיצורע ןומה שי יכ ,תיברעב רדשל הכירצ הניא תילארשיה היזיוולטה
.םילבכב
.תיברעבו תירבעב תויהל םיבייח (םיכרדב לשמל) םיימשר םיטלש
םתיא ורבדי םיברעה ,תיברע תעדל םיבייח םניא תויברע םירעב םידבועה םידוהי הלשממ ידיקפ
.תירבעב

תוברתו ךוניח ,הרבח - 1423 גצמ
:תילאוטריווה התיכב ןוידה תצובקב םיאבה םיטפשמב ונוד
.יידלי לש םידליה ןגב דובעת תיברע תננגש הצור יתייה אל
.ןוכיתב קילאיב תא דומלל םיבייח םיילארשי םיברע
.ןוכיתב םייסלק םייברע םיררושמ דומלל םיבייח םניא םיילארשי םיברע
.תוהז תויעב ולצא ררועל לוכי רבדה יכ ,לארשי תרחבנב קחשל ךירצ אל יברע ןלגרודכ
תכרעמל עגונ הז ןיא ,החפשמה דובכ ללגב חצר ןוגכ םיגהנמ םיחוור ןיידע לארשיב תיברעה הרבחב םא
.תונחלסב ךכל סחייתהל הכירצ איהו ,תילארשיה טפשמה
.לארשי תלשממב םיברע יניינעל רש היהיש ךירצ
.םתנעטל םיכסהל רוסא ,םליבשב יתימא גח וניא תואמצעה םויש םינעוט םיילארשי םיברע םא

תולבגה - 143 גצמ
?ךכל תוביסה ןהמ .תונוש תולבגה תולח וא ולח לארשי ייברע לע
(***המרגאידב אבה בלשה חתפי הציחלב חרפכ חתפת רשא הדיחיה לש 4 המרגאיד אובת ןאכ - הקפהל***)

תויטפשמ תולבגה - 1431 גצמ

ינוחטב קומינ
ילכלכ קומינ
יתרבח קומינ

ל"הצב תוריש יא :םויה יאבצה לשממה :רבעב
(***המרגאידב אבה בלשה חתפי הציחלב חרפכ חתפת רשא הדיחיה לש 5 המרגאיד אובת ןאכ - הקפהל***)
תוילמרופ אל תוישעמ תולבגה - 1432 גצמ

:הלאה ןחובה ינבא יפל הלבגה לכ וקדב .תילאוטריווה התיכה לש ןוידה תוצובקל תולאש
יהמ הדיחיל הינפה אובת ןאכ הקפהל) ?תילרבילה היטרקומדה יכרע םע דחא הנקב הלוע איה םאה
(ולא םיכרעב תקסועה היטרקומד
?תיתימא תירוביצ תרוקיב הילע שי םאה
?תונורחאה םינשב הערל וא הבוטל תוחתפתה הב שי םאה

ןוחטיב
הלכלכ
ךוניח
הרבח
הקיטילופ
(***המרגאידב אבה בלשה חתפי הציחלב חרפכ חתפת רשא הדיחיה לש 6 המרגאיד אובת ןאכ - הקפהל***)

תוידדה תויפיצ - 144 ךסמ
:םידימלתה תועידי יפל םהיפיעס לע 143-141 םיגצמה יפל הרומה תייחנהב התיכב ןויד

ן ה מ
?הנידמהמ לארשי ייברע תויפיצ
?לארשי ייברעמ ידוהיה בורה תויפיצו

ם א ה
?הנידמה םע "ידוהיה בורה" תא תוהזל רשפא וא רתומ