.םידוהיה םיבשותה לש רכינ לודיגל המרתש תינומהה היילעה :הבושת