.רתוי הובג הדוליה זוחא תיברעה הרבחב וליאו ,הרצענ היילעה :הבושת