.לארשי ייברע לצא רתוי הובגה הדוליה זוחאל דגנ לקשמ התוויה תוצעומה תירבמ היילעה :הבושת