,הנידמ התואב םיבשוי םהש םושמ םישנא ןיב רשק תאטבמה ,יטפשמ הסיסבש תוהז איה=תיחרזא תוהז
.ינוש םהיניב שי םא םג