םינינע ןכות - םיברעה תדיחי

אובמ - לארשי ייברע .1

:תורומתו םינייפאמ תיטילופ תוליעפ .2
תויטילופ תודמע
העבצה יסופד
תוגיהנמ
ימוקמה ןוטלשה

:םייתרבח םינייפאמ .3
תד
תינתא תוהז
בושי תרוצ
רוזיא
היפרגומד

:תוהז .4
ברע תוצרא לומ
םיחטשה ייברע לומ
םמצע לומ
לארשיב םידוהיה לומ
היצזילארשי
היצזיניטסלפ

:ןנורתפו תויעב .5
טועימ בור יסחי ןויפיא
תילארשיה הרבחב םיברעה תובלתשה
הקוסעת
הפשו תרושקת
תוברתו ךוניח ,הרבח
תולבגה
תויטפשמ :תילמרופ
תוימשר אל תוישעמ
תוידדה תויפיצ